Binge-watchen a casa

Wedstrijdreglement Come a casa

Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Winactie iPads” (hierna “wedstrijd”), georganiseerd door FreshMeals N.V., met maatschappelijke zetel te Beke 1, 9950 Waarschoot, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0884.649.304.

De wedstrijd geldt enkel voor België en loopt van 4 februari 2019, 00:01 tot en met 31 maart 2019, 23:59. Het betreft een wedstrijd met aankoopverplichting. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via de hiervoor voorziene wedstrijdpagina (hierna “website”).

Voorwaarden deelname

Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon (18 jaar of ouder) die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België. (hierna “deelnemer”). Elke deelnemer verbindt zich ertoe zijn gegevens naar waarheid in te vullen. In geval van fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen. 

Medewerkers en personeelsleden van FreshMeals N.V. alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname. 

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die FreshMeals N.V. in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

FreshMeals N.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. FreshMeals N.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

De wedstrijd

Vanaf 4 februari 2019 kan deelgenomen worden aan de wedstrijd waarbij 50 prijzen gewonnen kunnen worden. Het is toegestaan meermaals deel te nemen aan de wedstrijd om de winstkans te verhogen indien telkens een andere unieke actiecode gebruikt wordt. 

Opdat deelname mogelijk is, moet de deelnemer:

> Een deelnemende Coma a casa lasagne bolognese met unieke actiecode kopen;
> Surfen naar de wedstrijdpagina;
> De unieke actiecode ingeven;
> De wedstrijdvraag en schiftingsvraag beantwoorden;
> Zijn/haar gegevens opgeven;

Op de desbetreffende wedstrijdpagina kan de deelnemer participeren aan de wedstrijd vanaf maandag 4 februari 2019, 00:01 tot en met zondag 31 maart 2019, 23:59.

De winnaar zal bepaald worden op basis van een correct antwoord op de wedstrijdvraag en de dichtstbijzijnde antwoorden (naar boven en naar beneden) op de schiftingsvraag. 

Bij 2 gelijke antwoorden boven of onder het juiste antwoord zal de persoon die als eerste dat antwoord ingaf als winnaar aangeduid worden. 

Eenzelfde persoon kan maximum één prijs winnen.

Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens zoals deze door FreshMeals N.V. (of haar technische partner) berekend, ontvangen en geregistreerd worden. 

FreshMeals N.V. behoudt zich het recht voor om ongepaste deelnames te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoording af te moeten leggen.

FreshMeals N.V. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen door te voeren aan de winnende inzendingen, opdat deze binnen de beschreven termijn realiseerbaar worden.

De prijs

De prijs betreft Apple iPads 128GB Wifi Space Gray ter waarde van €449. In totaal zijn er 50 ipads te winnen.

Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van FreshMeals N.V. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan FreshMeals N.V. 

FreshMeals N.V. behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.

De prijs van deze wedstrijd is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaars. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, producten of diensten. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

De winnaar wordt persoonlijk via post ingelicht door de FreshMeals N.V. De winnaar ontvangt hierop details over de bekomen prijs. Verliezers worden niet op de hoogte gebracht.

Privacy

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat hij/zij FreshMeals N.V. en partners de toestemming verleent om zijn/haar persoonsgegevens verzameld via de wedstrijdpagina te verwerken in het kader van de wedstrijd, om alzo de organisatie en het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren. Deze gegevens zullen verwerkt worden door FreshMeals N.V. of partners overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van FreshMeals N.V.

Indien een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen, geeft deze FreshMeals N.V. door onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement de toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken louter strekkende tot doel te informeren over de uitkomst van de wedstrijd.  

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van FreshMeals N.V. dit vereisen, behoudt FreshMeals N.V. zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via de wedstrijdpagina. FreshMeals N.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege FreshMeals N.V., noch kan FreshMeals N.V. aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.

FreshMeals N.V. kan evenmin  aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit  uit de deelname aan de wedstrijd of uit de toekenning of het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van FreshMeals N.V.

Auteursrechten

Alle materialen, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom die verschijnen op deze website zijn eigendom van FreshMeals N.V. of verbonden vennootschappen, of worden met machtiging van de eigenaars gebruikt. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FreshMeals N.V. gebruikt worden voor welk doel dan ook. Reproductie voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden is toegestaan. Ongeoorloofde wijziging, verhuring, lening, transmissie en uitzending is verboden. Het materiaal op deze website mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, of op enige andere manier worden verdeeld aan derden. FreshMeals N.V. behoudt zich het recht voor ten alle tijde haar toestemming in te trekken. Aan ieder ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk een einde gesteld worden op verzoek van FreshMeals N.V..

Disclaimer

FreshMeals N.V., haar verbonden vennootschappen of enige andere partij die betrokken is geweest bij de ontwikkeling opzet, productie of levering van deze website, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden, noch zullen zij punitieve damages kunnen oplopen in verband met uw gebruik of toegang van deze website. Alles op deze website wordt je aangeboden zoals aangeleverd (“AS IS”). FreshMeals N.V., noch haar verbonden vennootschappen garanderen de nauwkeurigheid van het materiaal dat voorkomt op deze website of de geschiktheid ervan tot een bepaald doel. Het is FreshMeals N.V. toegestaan het materiaal op deze website ten alle tijde te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn of het worden, FreshMeals N.V. heeft ter zake geen enkele verplichting dit materiaal te updaten. Bovendien zal FreshMeals N.V. niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan je hardware of software, of voor enige virus die je hardware of software besmet als gevolg van je gebruik, toegang of downloading van enig materiaal dat op deze website voorkomt of van enig materiaal waartoe je toegang hebt verkregen door middel van deze website.